afiliats_fisc_rescat_pp - PlataformaRPP

Anar al contingut


Sessió informativa - 15 de març de 2023

Vídeo de la sessió informativa celebrada el passat dia 15 de març de 2023 a Barcelona, a la sala d'actes de "La Sedeta", a càrrec de l'advocat laboralista Sr. Pere Capellà Barceló, en el que explica les resolucions del Tribunal Econòmic Administratiu Central relatives a la tributació dels rescats del Pla de Pensió, especialment de les aportacions inicials realitzades per les empreses, com és el nostre cas.

De moment, aquest tribunal ha reconegut que els empleats d'Endesa i Telefónica estan exempts de tributar en rescatar dels seus plans de pensions, les aportacions inicials realitzades per l'empresa en constituir el pla. Atesa la similitud d'aquests plans de pensions amb el de “la Caixa”, sembla raonable que la mateixa doctrina s'assimili als nostres rescats. Tanmateix, cal dir que fins ara hi ha hagut sentències molt dispars de manera que caldrà esperar a tenir una sentència favorable del Tribunal Suprem.

L'advocat fa una interessant reflexió de com calcular els imports que no han de tributar, sent més favorable utilitzar el concepte de les participacions rescatades que no pas fer el plantejament amb l'import.

Recordem a tots els companys que la PlataformaRPP no gestiona cap aspecte relacionat amb els Pla de Pensió i que qualsevol consulta, aclariment o plantejament s'ha d'adreçar al bufet del Sr. Pere Capellà:

Advocats:
 
Pere Capellà Barceló - (Laboralista)
c/. Velàzquez 10, 2n. 4art.
07002 - PALMA (Illes Balears)
Tel. 971.573.549
email: pere@bufetcapella.es
www.bufetcapella.es



Comunicat facilitat pel Bufet Capellà - 13 de desembre de 2019

Per a qualsevol consulta cal adreçar-se a l'esmentat bufet.

Transcripció literal

En primer lloc, dir-vos que a data d'avui, al Tribunal de Justícia de les Illes, no hi ha cap recurs en contra de la nostre sentència.

Hem començat a enviar-la, amb autorització del company titular d’aquesta, als distints TEAR, per incorporar-la per antiguitat decreixent al procediments en curs sobre les demandes presentades anteriorment, a fi de evitar una resolució diferent a l’obtinguda. A més dels documents que presentarem abans,  l’adjuntarem a les noves demandes que presentarem a partir d’ara.

A rel de la reunió mantinguda a la Sedeta de Barcelona el passat dia 2 de desembre i en base a les consultes que ens féreu i el company Honorat ens va aconsellar fer, hem confeccionat unes respostes sobre el rescat del nostre Pla.

Com bé sabeu, Hisenda ens calcula la renta sobre l’import rescatat com a Rendiment del Treball, que sol arribar al 47%, deduint el 40% sobre les aportacions fetes a 31/12/2006, quant en base a el que ja tenim sentencia estimatòria i sobre un cas real, aquestes són les partides que es tindrien que tenir en compte a l’hora de fer la renta per un rescat:

CÀLCUL   RESCAT       
IMPORT   RESCATAT = 586.928,28
APORTACIÓ   INICIAL = 295.157,67
VALOR   RESCAT APORTACIÓ INICIAL = 494.764,55
IMPORT   A DECLARAR POR RENTA = 291.770,61
RENDIMENT   APORTACIÓ INICIAL = 199.606,88
VALORACIÓ   PLA A 31/12/2006 A EFECTES 40% = 418.724,52
VALOR APORTACIONS PRÒPIES A 31/12/2006   EFECTES 40% (*) =123.566,85
BENEFICI   PATRIMONIAL = 199.606,88
RENDIMENT   DEL TRABALL = 92.163,73

(*) – Import no real ja que VidaCaixa ens tindrà que certificar l’import corresponent a les aportacions pròpies fins aquesta data.

No hi ha cap cas idèntic, hi influeixen molt de factors, ingressos,  partida inicial, aportacions pròpies, data del rescat, situació familiar, altres ingressos, etc.

Rebreu instruccions per demanar a VidaCaixa el certificat i com vàrem comentar a la reunió, amb aquest i altres documents que us direm, calcularem l’import abonat de més.  

En tenir aquest resultat, si teniu dubtes, contacteu amb nosaltres i si ho veieu oportú, amb la documentació que us demanarem, iniciarem la demanda.

Periòdicament us anirem informant per correu electrònic o a través del la web: www.bufetcapella.es/rpp.html

Hi ha companys que ens han demanat veure la sentència del TEAR de Balears; per això tinc que recordar que hi ha hagut intents d’altres advocats per portar el tema quant aquest surt d’una iniciativa nostra amb prou feina feta, tant per trobar la Jurisprudència que ens empara, com poder arribar al punt on ara ens trobem. Entendreu, doncs, les nostres reticències en donar-la, a part de que sols nosaltres tenim permís del seu titular per emprar-la. El que si podem dir, que es tracta d’una sentencia que reconeix les nostres reivindicacions amb resultat dels càlculs abans indicats i consolida a favor dels ex empleats Caixa les sentències que ho feien a favor d’altres col·lectius.

Com abans hem comentat, no hi ha cap cas igual; per això no dubteu en contactar i aclarirem cada situació personal.



Sessió informativa - 2 de desembre de 2019

Sessió informativa celebrada el passat dia 2 de desembre de 2019 a Barcelona, a la sala d'actes de "La Sedeta", à càrrec dels advocats laboralistes Sr. Pere Capellà Barceló i Sr. Pedro Álvarez Chillida, sobre la sentència del "TEAR" de les illes Balears, en relació al rescat del Pla de Pensió.

Sinopsi de la sessió:

  • Bases legals i abast de la sentència.
  • Informació tant pels que han realitzat algun tipus rescat del Pla de Pensió, com per aquells que encara no han tocat res.
  • Tràmits fets fins ara i situació actual.
  • Cost del servei, gestió i seguiment d'actuacions.
  • Precs i preguntes.

Informació i consultes:

  • Per resoldre qualsevol dubte o aclariment, cal adreçar-se i contactar amb els lletrats.
  • La PlataformaRPP no contestarà ni respondrà cap consulta relacionada amb aquest tema.

Advocats:
 
Pere Capellà Barceló - (Laboralista)
c/. Velàzquez 10, 2n. 4art.
07002 - PALMA (Illes Balears)
Tel. 971.573.549
email: pere@bufetcapella.es
www.bufetcapella.es

Pedro Álvárez Chillida - (Laboralista - Economista)
Telf 609.611.476
email: pac@icaib.org
 


Sessió informativa - 3 de juny de 2019

Sessió informativa celebrada el passat dia 3 de juny de 2019, a la sala d'actes del centre cívic "La Sedeta" de Barcelona.

Sinopsi de la sessió:

  • Presentació a càrrec de la Sra. Laia Manté, advocada del COL·LECTIU RONDA.
  • Explicació sobre la fiscalitat de la primera aportació (drets passats) al Pla de Pensió i bases legals en que es fonamenta.
  • Experiència sobre reclamacions similars fetes per altres col·lectius.
  • Aspectes jurídics, tribunals i expectatives.
  • Precs i preguntes.

Informació i consultes:

  • Per resoldre qualsevol dubte o aclariment, cal adreçar-se i contactar amb els lletrats.
  • La PlataformaRPP no contestarà ni respondrà cap consulta relacionada amb aquest tema.
  • Quant la PlataformaRPP disposi de més informació, posarà a disposició dels seus afiliats les instruccions necessàries.

Despatx d'advocats:
 
Col·lectiu Ronda S.C.C.L.
Trafalgar, 50-52
08010 - BARCELONA
Telf. 93.628.99.99  -  93.268.21.99
Pàgina web: www.cronda.coop



Sessió informativa - 16 de maig de 2017

Sessió informativa celebrada el passat dia 16 de maig de 2017 a Barcelona, a la sala d'actes de "La Sedeta", que va comptar amb l'assistència de 120 persones. Degut al seu interès, posem a disposició de tots els afiliats el vídeo sencer d'aquest acte.

Sinopsi de la sessió:

  • Presentació a càrrec del Sr. Pere Capellà Barceló - Advocat laboralista.
  • Explicació de la postura i motius pel que creiem oportú sol·licitar a l'AEAT el retorn d’allò pagat de més.
  • Bases legals per fonamentar-ho.
  • Informació pels que ja han realitzat algun rescat, total o parcial.
  • Informació pels que van sol·licitar una pensió sobre el Plà.
  • Tràmits fets fins ara i situació actual.
  • Gestió i seguiment d'actuacions.
  • Precs i preguntes.

Informació i consultes:

  • Per resoldre qualsevol dubte o aclariment, cal adreçar-se i contactar amb els lletrats.
  • La PlataformaRPP no contestarà ni respondrà cap consulta relacionada amb aquest tema.

Advocats:
 
Pere Capellà Barceló - (Laboralista)
c/. Velàzquez 10, 2n. 4art.
07002 - PALMA (Illes Balears)
Tel. 971.573.549
email: pere@bufetcapella.es
www.bufetcapella.es

Pedro Álvárez Chillida - (Laboralista - Economista)
Telf 609.611.476
email: pac@icaib.org
 
Documentació necessària (vegeu vídeo):

  • Cal sol·licitar els certificats a l'oficina del partícip, adjuntant una còpia del NIF per ambdues cares, a l'adreça de correu electrònic: oficina.fp@caixabank.com
 
Text per la sol·licitud dels certificats (vegeu vídeo):

Benvolguts senyors:

Per tal de poder reclamar a l’Agència Tributària els ingressos indeguts de les meves declaracions de renda dels exercicis no prescrits (posar els anys que corresponguin, per exemple: 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016), en les que vaig declarar en concepte de rendiments del treball el imports procedents del pla de pensions número (posar el número del Pla de Pensió) d'empleat de "la Caixa", sol·licito que el més aviat possible, em remetin els següents CERTIFICATS:

(En el cas de disposicions / rescats únics)

a) Import de la primera aportació (serveis passats), indicant que aquesta té el seu origen en les aportacions realitzades a una mutualitat de previsió social, anterior a la Llei 8/1987 de 6 de Juny de Plans i Fons de Pensions, a efecte de quantificar el valor inicial de la participació i el seu import.

(En el cas de disposicions / rescats diaris)

b) Import percebut anualment en forma de renda financera dels exercicis (posar els anys que corresponguin, per exemple: 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016), nombre de participacions afectades, valor de les mateixes, benefici o plusvàlua obtingut i retenció efectuada a favor de la AEAT. Tot això en aplicació de l'Acord laboral sobre el sistema de Previsió social de "la Caixa", signat a Barcelona amb data 31 de juliol del 2000, pregant que en facin referència en el seu certificat.

Cordialment,

Nom i cognoms del sol·licitant
© 2016 - PRPP
Tornar al contingut